Beschermingsbewind

Wat doet een beschermingsbewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder draagt zorg voor de financiële situatie van de klant. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld een schuldenlast, verkwisting, verslaving en/of geestelijke of lichamelijke problematiek. Een situatie waarin klant voor langdurig of een korte periode de financiële huishouding zelf niet kan verzorgen. Een beschermingsbewindvoerder helpt om de geldzaken weer op orde te krijgen en te houden. Gevoelens van stress, angst en/of schaamte kunnen weer worden losgelaten en de klant kan kan zich weer richten op andere dingen.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor de aanvraag wordt het een verzoekschrift opgesteld. Het ondertekende verzoekschrift, plan van aanpak en de bereidverklaring van de beoogd bewindvoerder wordt ingediend bij de rechtbank. In het geval van problematische schulden wordt er ook een aanvullend plan van aanpak met schuldenlijst ingediend.

Door wie kan een verzoek worden ingediend?

Het beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

 • De rechthebbende, de persoon om wie het gaat
 • Echtgenoot/geregistreerd partner
 • Bloedverwanten
 • Voogd
 • Curator
 • Mentor
 • Zorginstelling
 • Officier van Justitie
 • College van B&W
Wie stelt het beschermingsbewind in?

Wie stelt het bewind in?

De kantonrechter neemt het verzoekschrift in behandeling en zal het beschermingsbewind instellen op het moment dat er sprake is van het volgende:

 • toestandsbewind – rechthebbende is niet in staat zijn/haar eigen vermogensrechtelijke belangen te behartigen wegens het gevolg van een lichamelijke en/of geestelijke beperking
 • schuldenbewind – verkwisting of het hebben van problematische schulden

Inversie Bewind doet geen verzoeken meer op grond van het hebben van problematische schulden. Bij een toestandsbewind kan er wel sprake zijn van het hebben van schulden.

Wat doet een beschermingsbewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder beheert de financiën en beschermt de vermogensrechtelijke belangen van de klant. De beschermingsbewindvoerder neemt het beheer van de financiën en de administratie over.

Aan de hand daarvan wordt er een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de klant. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten op tijd en volledig worden voldaan. Daarnaast bepaalt hij het bedrag waarmee de klant zijn/haar dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kan voldoen.

In het geval van (problematische schulden) zal de beschermingsbewindvoerder, zodra er sprake is van een stabiele situatie, zich inspannen voor het oplossen van de schulden. Daarnaast bewaakt hij de situatie van de rechthebbende ten opzichte van de schuldeisers door het bewaken van de beslagvrije voet.

De looptijd van beschermingsbewind?

De duur van het bewind staat vaak gelijk aan de aanwezigheid van de grondslag. Bij de lichamelijke en/of geestelijke grondslag wordt het bewind in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Bij verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt het bewind voor een bepaalde periode uitgesproken. 

De klant kan gedurende de onderbewindstelling de kantonrechter verzoeken het bewind te beëindigen, bijvoorbeeld als de klant vindt dat financiële redzaamheid voldoende gegroeid is. Tevens zal de beschermingsbewindvoerder de kantonrechter op de hoogte moeten stellen wanneer de grondslag niet meer aanwezig is. Bijvoorbeeld op het moment dat de schulden zijn afgelost.

De wetgever heeft tevens bepaald dat er vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over het verloop van het bewind.

Aan wie legt de beschermingsbewindvoerder verantwoording af?

Jaarlijks dient de beschermingsbewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrecht en de persoon onder bewind. In de rekening en verantwoording wordt er verslag gelegd over het volgende:

Ontvangen inkomsten
Uitgaande betalingen
Overzicht van betaalde schulden
Overzicht van bestaande schulden
Overzicht van bezittingen
Begin- en eindsaldo van de betreffende periode

Wat zijn de kosten van het hebben van een beschermingsbewindvoerder?

De beloning voor de beschermingsbewindvoerder worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant. Als het inkomen op minima-niveau zit kan er bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden voor de kosten van bewindvoering. Deze aanvraag behoort tot de taken van de beschermingsbewindvoerder.

Tarieven 2024

Eenpersoonsbewind

Standaard
Problematische schulden
​Opstartkosten

€ 110,00
€ 142,25
€ 621,00

Indien er sprake is van een overdracht vanuit een andere bewindvoerder, dan geldt er een ander tarief voor de opstartkosten.

Tweepersoonsbewind

Standaard
Problematische schulden een persoon
Problematische schulden beide personen
​Opstartkosten

€ 131,83
€ 151,33
€ 170,67
€ 745,00

Indien er sprake is van een overdracht vanuit een andere bewindvoerder, dan geldt er een ander tarief voor de opstartkosten.

Extra werkzaamheden

Voor het in rekening brengen van extra werkzaamheden moet de kantonrechter een machtiging afgeven, van deze procedure wordt u op de hoogte gesteld indien daar sprake van is. U kunt dan ook uw mening geven over mijn verzoek voor extra uren.

Uurloon
Eindrekening en Verantwoording 1P
Eindrekening en Verantwoording 2P
PGB-beheer
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor

€ 77,60
€ 233,00
€ 280,00
€ 582,00
€ 388,00

Hoe gaat Inversie Bewind om met het schuldentarief bij een saneringskrediet?

Bij het hebben van problematische schulden wordt u toegeleid naar de gemeentelijke schuldhulp. Volgens de aanbevelingen van de Rechtspraak blijft er recht bestaan op de hogere beloning in verband met problematische schulden tijdens de WSNP en de minnelijke regeling, ook als dit laatste tot stand komt middels een gemeentelijk saneringskrediet.

Inversie Bewind wijkt hiervan af. Bij een gemeentelijk saneringskrediet breng ik geen hogere beloning meer in rekening. De schuld is immers niet meer problematisch, op dat moment breng ik het standaardtarief in rekening. Hierdoor is er géén prikkel om niet versneld af te lossen.

Als er sprake is van een onderbewindstelling op grond van het hebben van problematische schulden en u zit in een minnelijke regeling middels een saneringskrediet, zullen wij evalueren of de onderbewindstelling nog langer noodzakelijk is.

Hulp bij schulden, bewindvoering de passende aanpak?

Bij problematische schulden kan een onderbewindstelling een passende maatregel zijn.

Inversie Bewind neemt zelf geen onderbewindstellingen meer aan op grond van het hebben van problematische schulden. Situaties waar er enkel sprake is van problematische schulden zouden via gratis gemeentelijke schuldhulp voldoende geholpen kunnen worden.

Een onderbewindstelling is een ingrijpende maatregel, ik adviseer daarom altijd eerst te onderzoeken of de gemeentelijke schuldhulp kan helpen zonder dat er een beschermingsbewindvoerder nodig is.

Bij een toestandsbewind, waar sprake is van schulden wordt met betrokkene een plan van aanpak opgesteld om de problematische schulden op te lossen. Hoeveel er kan worden afgedragen hangt af van de afloscapaciteit conform de VTLB-berekening. Het heeft de voorkeur om de problematische schulden via de gemeentelijke schuldhulp op te lossen. De bewindvoerder komt op voor de belangen van betrokkene en zal het bestaansminimum van betrokkene beschermen. Indien er beslag wordt gelegd op het inkomen, zal ik controleren of dit volgens de vastgestelde regels is.

Het hebben van problematische schulden heeft veel invloed op de levenskwaliteit.

Het vroegtijdig aan de bel te trekken voorkomt veel verder leed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de gratis gemeentelijke schuldhulp. Elke gemeente is verplicht gratis schuldhulp aan te bieden voor haar inwoners.

Is deze hulp niet toereikend, dan is een beschermingsbewindvoerder mogelijk een oplossing. Op een bepaald moment wordt de brievenbus niet meer geopend, wordt de deurbel uitgeschakeld en ontstaat er een uitzichtloze situatie. 

Per 1 januari 2021 wordt een onderbewindstelling op basis van problematische schulden voor een bepaalde duur uitgesproken en niet meer voor onbepaalde tijd. De bewindvoerder is tevens verplicht de rechtbank op de hoogte te brengen wanneer de onderbewindstelling niet meer nodig is. De onderbewindstelling hoeft dus niet langer te duren dan hoogst noodzakelijk.

Plan van aanpak

Bij het verzoekschrift voor de onderbewindstelling op basis van problematische schulden is een aanvullend plan van aanpak vereist. Hierin staat de gewenste aanpak van de de problematische schulden beschreven.

De eerste prioriteit is om de situatie volledig in kaart te brengen en te stabiliseren. Het stabiliseren van de situatie houdt in, dat het budgetplan een positief resultaat heeft. Het huishoudboekje staat weer in de plus. Wanneer dit het geval is, zullen er geen nieuwe schulden meer ontstaan vanuit de vaste lasten. Dit is een vereiste voordat er aan de schuldenproblematiek gewerkt kan worden. Tevens is het noodzakelijk dat de situatie volledig in kaart wordt gebracht. Binnen vier maanden stuurt de bewindvoerder een boedelbeschrijving naar de kantonrechter. Dit is vaak het moment dat de situatie volledig in kaart is gebracht. Als er een volledig beeld van uw situatie is, zal bepaald worden hoe de schuldenproblematiek opgelost kan worden.

Per situatie verschilt de aanpak, deze is afhankelijk van het budgetplan en de omvang van de schuldenlast. In een aantal gevallen kan het middels goede regelingen met schuldeisers worden opgelost, echter zal er in veel gevallen een noodzakelijk schulddienstverleningstraject opgestart worden. Dit traject zal de betrokkene begeleiden naar een MSNP- of WSNP-traject.

Contact met schuldeisers

De bewindvoerder komt op voor de belangen van cliënt richting de schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. De bewindvoerder zal de positie verdedigen door bijvoorbeeld het kenbaar maken van de juiste beslagvrije voet. Daarnaast ontvangt cliënt zelf niet meer alle vervelende post, want de schuldeisers sturen deze rechtstreeks aan de bewindvoerder te richten. Cliënt hoeft dus geen stress meer te ervaren bij het openen van de brievenbus, tevens zullen deurwaarders geen bezoek meer brengen. Inversie Bewind heeft daarnaast een goed netwerk van advocaten die ook ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is.


Schuldhulpverlening

Beschermingsbewind is geen schuldhulpverlening. De bewindvoerder kan wel toeleiden naar schuldhulpverlening.

MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen)

MSNP staat voor Minnelijk Sanering Natuurlijke Personen, dit is het traject dat geregeld wordt door de gemeente van cliënt. Tijdens het minnelijk traject wordt geprobeerd met de schuldeisers tot een akkoord te komen voor een schuldregeling. Als de schuldeisers akkoord gaan met de aangeboden schuldregeling wordt dat een minnelijk akkoord genoemd. Gaan de schuldeisers niet akkoord met de aangeboden schuldregeling, dan kan cliënt mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. Tijdens het minnelijk traject onderhoudt Inversie Bewind contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. 

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Gaan de schuldeisers niet akkoord met de aangeboden schuldregeling, dan kan cliënt mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. De toelating tot de WSNP wordt niet bepaald door een akkoord met de schuldeisers maar door de rechter. Wanneer de rechter cliënt toelaat tot het WSNP-traject worden de schuldeisers gedwongen om mee te werken. Dit traject duurt per 1 juli 2023 1,5 jaar, wanneer cliënt dit succesvol afrond, heeft cliënt na deze periode een schone lei.

De aanvraag van dit traject wordt opgepakt door de schuldhulpverlening, in dit geval onderhoud Inversie Bewind wederom contact met de schuldhulpverlener. Inversie Bewind zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve stukken worden verzameld en tijdig worden ingediend bij de schuldhulpverlening. Tevens krijgt u bij toelating tot het WSNP-traject een WSNP-bewindvoerder naast uw huidige bewindvoerder. De WSNP-bewindvoerder controleert of u de verplichtingen nakomt tijdens het traject. In feite komt de WSNP-bewindvoerder op voor de belangen van de schuldeisers en uw beschermingsbewindvoerder voor de belangen van de klant. 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek, neem dan contact op met Inversie Bewind.


Inversie Bewind - kom uit je schulden

Met mijn aanpak ben ik reeds meegenomen in de volgende campagne vanuit de Rijksoverheid. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat je (verder) in de problemen komt. Kom jij eruit?

Ik help mee!


Meer informatie?

Op de website van de Rijksoverheid en de Rechtspraak treft u meer informatie over bewindvoering. Zie tevens de rubriek downloads voor aanvullende informatie.

Bewind

Óf bel bij vragen, neem contact op met Inversie Bewind.

Ik ben gevestigd in Zwolle en momenteel actief in Gelderland en Overijssel.