Bewindvoering

Een beschermingsbewindvoerder draagt zorg voor de financiële situatie van cliënt. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld een schuldenlast, verkwisting, verslaving en/of geestelijke of lichamelijke problematiek. Een situatie waarin cliënt voor langdurig of een korte periode dit zelf niet kan. Een beschermingsbewindvoerder helpt om de geldzaken weer op orde te krijgen en te houden. Gevoelens van stress, angst en/of schaamte kunnen weer worden losgelaten en cliënt kan kan zich weer richten op andere dingen.

Bewind, hoe werkt dat precies?

Aanvraag

Voor de aanvraag wordt het ondertekende verzoekschrift, plan van aanpak en met de bereidverklaring van de beoogd bewindvoerder ingediend bij de kantonrechter. In het geval van problematische schulden wordt er ook een aanvullend plan van aanpak met schuldenlijst ingediend.

Het beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

 • Rechthebbende
 • Echtgenoot/geregistreerde partner
 • Bloedverwanten
 • Voogd
 • Curator
 • Mentor
 • Instelling welke zorgverleend aan rechthebbende
 • Officier van Justitie 
 • College van B&W van de woonplaats

Instellen

De kantonrechter neemt het verzoekschrift in behandeling en zal het beschermingsbewind instellen op het moment dat er sprake is van het volgende:

 • Rechthebbende is niet in staat zijn/haar eigen vermogensrechtelijke belangen te behartigen wegens het gevolg van een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
 • Verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Inhoud

De beschermingsbewindvoerder beheert de financiën en beschermt de vermogensrechtelijke belangen van cliënt. De beschermingsbewindvoerder neemt het beheer van de financiën en de administratie over. Aan de hand daarvan wordt er een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van cliënt. De beschermingsbewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten op tijd en volledig worden voldaan. Daarnaast bepaalt hij het bedrag waarmee cliënt zijn/haar dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kan voldoen. In het geval van (problematische schulden) zal de beschermingsbewindvoerder, zodra er sprake is van een stabiele situatie, zich inspannen voor het oplossen van de schulden. Daarnaast bewaakt hij de situatie van de rechthebbende ten opzichte van de schuldeisers door het bewaken van de beslagvrije voet.

Duur en einde beschermingsbewind

De duur van het bewind staat gelijk aan de aanwezigheid van de grondslag. Bij de lichamelijke en/of geestelijke grondslag wordt het bewind in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Bij verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt het bewind voor een bepaalde periode uitgesproken. Rechthebbende kan gedurende de onderbewindstelling de kantonrechter verzoeken het bewind te beëindigen. Tevens zal de beschermingsbewindvoerder de kantonrechter op de hoogte moeten stellen wanneer de grondslag niet meer aanwezig is. Bijvoorbeeld op het moment dat de schulden zijn afgelost. De wetgever heeft tevens bepaald dat er vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over het verloop van het bewind.

Rekening en verantwoording

Jaarlijks dient de beschermingsbewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. In de rekening en verantwoording wordt er verslag gelegd over het volgende:

 • Ontvangen inkomsten
 • Uitgaande betalingen
 • Overzicht van betaalde schulden
 • Overzicht van de bestaande schulden
 • Begin- en eindsaldo van betreffende periode

Kosten beschermingsbewind

De kosten die verbonden zijn aan bewindvoering zijn vastgelegd. De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in de staatscourant. Als het inkomen op minima-niveau zit kan er bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden voor de kosten van bewindvoering. Deze aanvraag maakt Inversie Bewind voor cliënt in orde.


Meer informatie?

Op de website van de Rijksoverheid en de Rechtspraak treft u meer informatie over bewindvoering. Zie tevens de rubriek downloads voor aanvullende informatie.

Bewind

Óf plan direct een vrijblijvend intakegesprek, neem dan contact op met Inversie Bewind.

Ik ben gevestigd in Zwolle en momenteel actief in Drenthe, Flevoland en Overijssel. Ook voor daarbuiten kunt u mij benaderen.